I. Bevezető rendelkezések:

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Human Priority Kft. és a Felhasználók, Munkáltatók és Oktatók között online szolgáltatások tárgyában létrejött szerződés mindenkori feltételeit szabályozza.

2. A jelen ÁSZF alapján a Human Priority Kft. biztosítja, hogy a Munkáltatók és Képzési intézmények az általuk beküldött adattartalom előzetes ellenőrzését követően megjelenjenek a Human Priority Kft. által üzemeltetett internetes rendszerben és felületeken. A Munkáltatók vagy saját maguk adják meg és töltik fel a rendszerbe a saját magukra vonatkozó információkat, adatokat és fotókat, vagy külön erre vonatkozó megállapodás esetén azt a Human Priority Kft. biztosítja a Munkáltatók által rendelkezésére bocsájtott információknak, adatoknak és fotóknak megfelelően. A Képzési intézmények esetében az adatok, információk és fotók megadását, feltöltését a Human Priority Kft. biztosítja a Képzési intézmények által rendelkezésére bocsájtott információknak, adatoknak és fotóknak megfelelően.
3. Fogalmak:

a) A Human Priority Kft. („Szolgáltató”) internetes rendszere és társult oldalai: azon mindenkori internetes oldalak és felületek összessége, amelyekkel a Human Priority Kft. önállóan, vagy megállapodások alapján jogosult rendelkezni, és amelyek segítségével a Szolgáltatást nyújtja. A továbbiakban együttesen: „Platform”.

b) Szolgáltatás: a Human Priority Kft. által a Platform felhasználásával, ellenérték megfizetése fejében nyújtott szolgáltatásai, amelyek segítségével a Munkáltatók és a Képzési intézmények kínálata megjelenik a Human Priority Kft. Platformon annak érdekében, hogy azok a Látogatók számára elérhetőek legyenek.

c) Adminisztrációs Felület: a Munkáltatók és Oktatók számára a Szolgáltatás használatát lehetővé tevő online, szoftveres elérés. A Munkáltatók a részükre biztosított Adminisztrációs Felületen szerkesztési, módosítási kérelmet küldhetnek és megtekinthetik az általuk közzétett releváns információkat.

d) Látogató: azon természetes vagy jogi személyek, akik nem minősülnek Felhasználónak, de rendelkeznek önálló fiókkal.

e) Felhasználó: a szolgáltatást igénybe vevő személy. Jelen ÁSZF vonatkozásában Felhasználóknak minősülnek:

  • Munkáltatók: a jelen ÁSZF vonatkozásában munkáltatónak minősülnek azok a személyek, akik információtechnológiai szakképzetséggel rendelkező munkavállalókat foglalkoztatnak és egyben nem minősülnek Képzési Intézménynek.
  • Képzési Intézmények: a jelen ÁSZF vonatkozásában képzési intézménynek minősülnek azok a jogi személyek, akik iskolarendszerű információtechnológiai szakirányú alap-, közép- vagy felsőfokú képzést nyújtanak.

II. Általános rendelkezések

4. Felhasználó külön megállapodás hiányában az ÁSZF-ben és a http://ithon.info/szolgaltatasaink/ rögzített díjakon veheti igénybe a Platformot.

5/A. Human Priority Kft. a Felhasználó részére alapszolgáltatásként a Rendszer használatát, saját fiókra vonatkozó statisztikai adatok megküldését, a Munkáltatók részére a használathoz szükséges Adminisztrációs Felületen biztosítja. A Rendszerben a Felhasználóra vonatkozó és általa beküldött információk és statisztikai adatok jelennek meg (a továbbiakban: „Alapszolgáltatás”). (A statisztikai adatnak minősül például a követők száma és eloszlása, egyedi cégadatlap megnyitások száma.)

5/B. Az alapszolgáltatásokon kívüli további szolgáltatások nyújtásához külön megrendelés szükséges, amely szolgáltatások külön díj mellett vehetők igénybe (a továbbiakban: „Különszolgáltatások”). Különszolgáltatások megrendelése esetén a „Szolgáltatás” fogalma alatt a különszolgáltatásokat is érteni kell.

6. Human Priority Kft. az 5/A. és 5/B. pontok vonatkozásában rögzíti, hogy a Szolgáltatások és Különszolgáltatások nyújtása során jogosult közreműködőket igénybe venni, akik személyét a Human Priority Kft. jogosult kiválasztani a Felhasználó ehhez történő hozzájárulása nélkül. Felhasználó a Szolgáltatások és Különszolgáltatások nyújtásában közreműködők személyével kapcsolatban kifogást nem emelhet, ám kérheti Human Priority Kft. társaságot, hogy a Különszolgáltatásban közreműködő személyéről őt tájékoztassa.

III. Regisztráció, a Szerződés létrejötte

7. A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött. Felhasználónak a Human Priority Kft. által megkért adatok (felhasználó neve, típusa, e-mail cím, székhelye, számlázási név és cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma,) megadása mellett be kell regisztrálnia a Platformra, amely során a Felhasználónak az adatok megadásával egy időben, kifejezett erre vonatkozó cselekményével el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et (regisztrációs kérelem).

8. Felhasználói regisztráció folyamata:

– Felhasználó a regisztráció során köteles megadni a Platformon feltüntetett adatokat és megfelelő biztonsági szintet biztosító jelszót generálni. A Human Priority Kft. a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani. A jelen bekezdésben foglaltakkal a regisztráció létrejön, ám a Szolgáltatás a nyilvánossághoz közvetítése még nem vehető igénybe a Felhasználó által.

– Felhasználó a regisztráció után rendelheti meg a Human Priority Kft. által nyújtott bármely Szolgáltatást. A megrendelést követően a Human Priority Kft. visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználónak a megrendelésről, amely e-mailnek mellékletét képezi a Szolgáltatás ellenértékéről kiállított számla is.

– Felhasználó jelen ÁSZF-ben foglaltaknak való megfelelősségét a Human Priority Kft. a Szolgáltatás megrendelését követő 5 (öt) munkanapon belül ellenőrzi és amennyiben a
Felhasználó megfelel a jelen ÁSZF rendelkezéseinek, akkor elérhetővé teszi a Felhasználó aloldalát.

Felhasználónak a regisztráció aktiválását követően a regisztrációja részeként meg kell adnia a Human Priority Kft. által megkért további adatokat (speciális számlázási adatok).

9. Látogatói regisztráció folyamata:

– Látogató a regisztráció során köteles megadni a Platformon feltüntetett adatokat és megfelelő biztonsági szintet biztosító jelszót generálni. A Human Priority Kft. a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

– Látogató a regisztrációt követően válik jogosulttá a weboldal használatára (követések beállítása, preferenciák beállítása, stb.).

10. A regisztráció során nem természetes személy képviseletében eljáró személy kijelenti, hogy az általa képviselt személy önálló, korlátozásmentes képviseletére jogosultsággal rendelkezik, ennek megfelelően a Human Priority Kft. kizárja a felelősségét a hamis, hiányos vagy téves regisztrációkért. Hamis, hiányos vagy téves regisztráció esetén az arra jogosult személy, írásban, a képviseleti jogosultságának hitelt érdemlő módon történő igazolása mellett kérelmezheti a regisztráció törlését, amelyben a Human Priority Kft. együttműködik a kérelmezővel.

11. Felhasználó elfogadja, hogy regisztrációja visszautasításra kerülhet amennyiben:

(i) akár saját, akár vele kapcsolt vállalkozás tevékenysége felnőtt (pornográf) tartalmakhoz köthető;

(ii) akár saját, akár vele kapcsolt vállalkozás tevékenysége jó erkölcsbe ütköző, kirekesztő tartalmakhoz köthető;

(iii) Munkáltatóként nem foglalkoztat munkaviszonyban vagy alvállalkozói jogviszonyban a saját tevékenységéhez köthető informatikai szakembert,

(iv) nem rendelkezik érvényes magyar adószámmal;

(v) az oldal használata nem irányulhat munkaerő közvetítésre, toborzásra vagy munkaerő kölcsönzésre;

(vi) korábbi regisztrációja a jelen ÁSZF szabályai szerint törlésre került.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen feltételeknek akár a regisztrációkor, akár későbbiek során nem felel meg, az a regisztráció visszautasítását vagy a későbbiek során a Felhasználó azonnali törlését vonja maga után.

12. Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adataiban bekövetkező változásokat haladéktalanul bejelenteni a Human Priority Kft.-nek, a bejelentés elmaradásából eredő károkért a Human Priority Kft. a felelősségét kizárja.

13. Felek között a jelen ÁSZF szerinti szerződéses jogviszony a regisztrációval és az azzal együtt járó ÁSZF elfogadásával, minden egyéb cselekmény nélkül létrejön.

IV. A Human Priority Kft. jogai és kötelezettségei

14. Human Priority Kft. jogosult a Felhasználó vagy Látogató által megadott e-mail címre a saját vagy különböző partnerei (harmadik személyek) termékeiről vagy szolgáltatásairól a Felhasználó és Látogató saját preferenciáihoz és követéseihez is illeszkedő illetve egyéb promóciós- és reklámanyagokat küldeni. E körben a Human Priority Kft. kötelezi magát arra, hogy a mindenkori adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat betartja, és annak megfelelően jár el.

15. Felhasználó kifejezetten feljogosítja a Human Priority Kft.-t, hogy saját döntése szerint a Felhasználó által az Adminisztrációs Felületen feltöltött adatokat (ide értve bármely fotót, illusztrációt, adatot és információt, jogi oltalom alatt álló, vagy ilyen oltalom alá helyezhető megjelöléseket, ábrákat, képanyagokat is) és a Human Priority Kft. által a Platform használatával kapcsolatban gyűjtött, szerkesztett és rendszerezett adatokat az általa meghatározott részben, az általa meghatározott módon és tartamban a nyilvánossághoz közvetítse, népszerűsítse, reklámozza online és offline felületeken.

Szolgáltató kötelezettségként vállalja, hogy e körben végzett tevékenysége:

a) a saját és/vagy Felhasználó gazdasági céljaival és érdekeivel nem lesz ellentétes;
b) a saját és a Felhasználó jó hírét nem sérti illetőleg veszélyezteti;
c) jogszabályt nem sért.

16. Felhasználó hozzájárul, egyúttal tudomásul veszi, hogy a Human Priority Kft. a Szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében kiemelt figyelmet fordít a reklámozásra, akár a Felhasználó nevének felhasználásával is. A sikeres kampány érdekében a Human Priority Kft. online/offline marketing kampányt folytat. E körben Szolgáltató kijelenti és kötelezi magát arra, hogy a Felhasználó nevének használatával járó reklámtevékenysége nem irányulhat kizárólag Önmaga hirdetésére, népszerűsítésére, annak a Felhasználó érdekeit is szolgálnia kell. Az ilyen reklámtevékenységet a Szolgáltatónak előzetesen jeleznie kell a Felhasználónak, aki ez ellen tiltakozással élhet.

17. Felek eltérő és külön megállapodásának a hiányában a Human Priority Kft. a Felhasználó díjfizetési kötelezettsége – 8 (nyolc) napos póthatáridő tűzését tartalmazó írásbeli felszólítás ellenére történő ismételt – megsértése esetén az esedékességet követő 30 (harminc) napot követően az adott Felhasználó megjelenítését előzetes értesítés nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan jogosult felfüggeszteni.

18. Amennyiben Felhasználó 8 (nyolc) napos póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítás ellenére a fizetési kötelezettségének 60 napon belül sem tesz eleget, úgy a megjelenést a Human Priority Kft. véglegesen törölheti a rendszerből. Az esetleges korlátozások a fizetési kötelezettség teljesítéséig maradnak érvényben a Human Priority Kft. mindenkori döntése szerint.

19. Human Priority Kft. jogosult arra, hogy a Szolgáltatásával és annak népszerűsítésével összefüggésben “Nyereményjátékot”, vagy „Akciót” szervezzen. Ennek körében Felhasználó tudomásul veszi, hogy saját aloldalát az új látogatók megtekinthetik. Erről a Human Priority Kft. és a Felhasználó külön vagy kiegészítő megállapodást köthet. Abban az esetben, ha a Felhasználó külön kiemelésre kerül, és ezzel összefüggésben kerül sor nyereményjáték vagy akció megszervezésére, úgy a Felek kötelesek egymással kiegészítő, írásbeli szerződést kötni.

20. Human Priority Kft. a Szolgáltatás részeként Alapstatisztikákat biztosít a Felhasználónak, az Alapstatisztikák mindenkori tartalmát a Human Priority Kft. jogosult meghatározni és megváltoztatni. Az Alapstatisztikák tartalmi tájékoztatóját a Human Priority Kft. a Platformon teszi közzé, amelyet a Munkáltató a [Saját fiók]/[Statisztikák] oldalon érhet el. Felhasználó az Alapstatisztikákat nem másolható és nem sokszorosítható formában online felületen tekintheti meg (alapstatisztikai adatnak minősül például a követők száma és eloszlása, egyedi cégadatlap megnyitások száma).

21. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Human Priority Kft. által a Platformhoz kapcsolódóan a Felhasználóra vonatkozóan gyűjtött adatokat, statisztikákat anonim, azonosításra és visszafejtésre alkalmatlan módon felhasználja és azokat a nyilvánosság felé továbbítsa.

22. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Platformra regisztrált további Felhasználók egyedi azonosításra alkalmatlan csoportos adatközlés, formájában megismerjék a Human Priority Kft. által a Platformhoz kapcsolódóan a Felhasználóra vonatkozóan gyűjtött adatokat, statisztikákat.

23. Human Priority Kft. jogosult az Alap- és Különszolgáltatások díját a jövőre nézve megváltoztatni. Tekintettel arra, hogy a jelen szerződés határozott időre jön létre, így az egyes díjak változásai a tárgyévi díjat nem érintik. Az esetleges következő határozott idejű időszakra vonatkozó díjakról a Felhasználó a határozott időszak lejárta előtti 30 napon belül írásos értesítést kap a Szolgáltatótól.

24. Human Priority Kft. jogosult indokolási kötelezettség nélkül bármely Felhasználó Platformon belüli aloldalát felfüggeszteni, amennyiben felmerül, hogy a Felhasználó nem felel meg az ÁSZF-ben foglalt feltételeknek.

V. Felhasználó jogai és kötelezettségei

25. Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtásához az ÁSZF-ben meghatározott cselekményeket aktív módon meg kell tennie. Felhasználó vállalja, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a Human Priority Kft. tájékoztatásait.

26. Felhasználó – erre irányuló külön megállapodás hiányában – maga vállalja, hogy az Adminisztrációs Felület segítségével a rá vonatkozó információkat és adatokat naprakészen tartja, aktuálisan frissíti és kapcsolattartási kötelezettségének eleget tesz.

27. Felhasználó az információ és adatszolgáltatási kötelezettség során tényleges és valós adatok megadására köteles. Felhasználó kijelenti, hogy az Adminisztrációs Felületen a rá vonatkozó fotók, adatok, információk, valósak és azok feltöltésére jogosult. Felhasználó teljeskörű és korlátozásoktól mentes kártérítési kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa feltöltött fényképek, információk szerzői jogával kizárólagosan rendelkezik. Felhasználó vállalja, hogy minden olyan adatot és információt feltüntet, amely a vonatkozó jogszabályi, vagy hatósági előírás alapján kötelező. Az Adminisztrációs Felület használata a Szerződés hatályára korlátozott. Az ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában a Felhasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének legkésőbb a Human Priority Kft. megkeresését követő 5 munkanapon belül köteles eleget tenni. Ezen rendelkezések megsértése jelen szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül.

28. Human Priority Kft.-nek joga van a Felhasználó által megadott, de a valóságtól nyilvánvalóan eltérő, hibás, vagy téves adatokat javítani. (Hibás, téves adatnak minősülhetnek kifejezetten, de nem kizárólagosan a helyesírási hibák, nyilvánvaló elgépelésből eredő alaki hibák.) Amennyiben a Felhasználó adatszolgáltatása rendszeresen valótlan vagy hibás, az a kötelezettségek lényeges megsértésének minősül és a Human Priority Kft. felmondási jogának megnyílását eredményezi.

29. Felhasználó kijelenti, hogy az Adminisztrációs Felület használatára más, harmadik személyt nem jogosít fel. A jelszó megfelelő biztonsági szintjéről és annak titokban tartásáról a Felhasználó köteles gondoskodni. Human Priority Kft. nem vállal felelősséget mindazokért a károkért, legyenek azok közvetlenül vagy közvetetten felmerülőek, amelyek a jelszó feltöréséből, elvesztéséből vagy bármely egyéb olyan eseményből keletkeznek, amely a jelszó illetéktelen harmadik személyek tudomására jutását eredményezi.

30. Felhasználó nem tölthet fel saját aloldalára olyan tartalmat (ide nem értve fényképeket, logókat, védjegymegjelöléseket), amely szó szerint megegyezik bármely más platformon, internetes oldalon megtalálható tartalommal, függetlenül attól, hogy a tartalom szerzői jogaival rendelkezik-e. A jelen pontban foglaltak megszegése a Felhasználó aloldalának felfüggesztését vonhatja maga után mindaddig, amíg a szó szerint egyezőség fennáll. A Felhasználó által az aloldalán közzétett tartalomnak legalább 500 karakterenként eltérést kell mutatnia bármely más internetes felületen közzétett tartalomhoz viszonyítva.

31. Felhasználó által feltöltött tartalmak nem lehetnek jó erkölcsbe ütközőek, obszcének, pornográf tartalmúak vagy becsületsértőek. A jelen pontban foglaltak Felhasználó általi megszegése azonnali törlést vonhat maga után.

32. Felhasználó által feltöltött tartalmak nem tartalmazhatnak konkrét álláshirdetést, melyek külföldön történő munkavégzés népszerűsítésére irányulnak vagy irányulhatnak . Felhasználónak lehetősége van azonban saját álláshirdetésire mutató linkek elhelyezésére, amennyiben azok magyarországi bejelentett munkaviszonyra vonatkoznak és nem külföldön történő munkaviszonyra és/vagy munkavégzésre irányulnak. A jelen pontban foglaltak Felhasználó általi megszegése azonnali törlést vonhat maga után.

33. Felhasználó által feltöltött tartalmak nem irányulhatnak harmadik személyek lejáratására, jó hírnevének megsértésre. A jelen pontban foglaltak Felhasználó általi megszegése azonnali törlést von maga után.

34. Felhasználó a regisztrációval elfogadja a Platform formai és tartalmi minimum-követelményeit és tudomásul veszi, hogy adattartalmat kizárólag azok betartásával tud feltölteni. A Platform formai követelményei a teljesség igénye nélkül magukban foglalják a feltölthető képek minimális maximális pixel méretét, az egyes Felhasználó által kitöltendő minimális és maximális karakterszámokat, stb. A Platform tartalmi követelményei a jelen ÁSZF-ben meghatározottakat illetőleg az esetleges egyedileg megtárgyalt további feltételeket foglalja magában.

35. Felhasználó elfogadja, hogy a Human Priority Kft. a Platformot és a Weboldalakat folyamatosan fejleszti, amely időközönként frissítéseket valamint az ezzel járó változtatásokat jelent a struktúrában. Human Priority Kft. kizárja a felelősségét a frissítések és változtatások okozta Szolgáltatás kimaradásokból eredő károkért, valamint a Felhasználó számítástechnikai környezetének inkompatibilitásáért vagy azzá válásáért. Szolgáltató ugyanakkor kötelezettségként vállalja, hogy bármely nevezett hiba felmerülése esetén minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adott hiba kellő időben orvoslásra kerüljön.

36. Rangsorolás:

36.1. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Human Priority Kft. mindenkori döntése szerint jogosult olyan feltételrendszert meghatározni, amely a Platformon megjelenő felületének, illetve a más Felhasználók felületeinek a “találati” sorrendjét meghatározza, vagy befolyásolja a sorrendiséget (rangsorolás). A feltételrendszer előre meghatározott kritériumokon alapul, a meghatározott kritériumok mentén valamennyi Felhasználóra egységesen vonatkozik, és automatizáltan működik.

36.2. A rangsorolás szempontrendszere többtényezős. Az egyes tényezők többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak: Felhasználói aloldal látogatóinak és az ahhoz viszonyított megosztásoknak, követéseknek a száma, az aloldalon kitöltött adatmennyiség maximálishoz viszonyított aránya („Konverzió”). Felhasználói alodal frissítésének gyakorisága. Felhasználó megjelenítési neve ABC sorrend szerint. Egyebekben a rangsorolás a fentiek szerint automatizáltan működik.

36.3. Felhasználó az Adminisztrációs Felületen keresztül kísérheti figyelemmel az egyes tényezők mindenkori alakulását. A hivatkozottakra is tekintettel Felhasználó a rangsorolással, az annak alapján előálló sorrendiséggel, illetve a rangsorolás alapját képező egyes tényezőkkel szemben kifogást nem emelhet, igényt nem terjeszthet elő, illetve nem érvényesíthet.

36.4. Tilos bármely olyan cselekmény megtétele, amely a fentiektől eltérően, mesterséges illetve manipulatív eszközökkel, vagy az ÁSZF rendelkezéseinek a megkerülésével a találati sorrendet akarja befolyásolni. Ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

37. Felhasználó biztosítja, hogy a Human Priority Kft. a megadott telefonos, vagy e-mail elérhetőségein fel tudja venni vele a kapcsolatot egyeztetés, kapcsolattartás, vagy minőségbiztosítás céljából bármely munkanapon 9-16 óra között. Felhasználó vállalja, hogy ezen megkeresések alkalmával érdemi információkat ad a Human Priority Kft.-nek.

VI. Díjak, fizetési feltételek

38. Felhasználó a Human Priority Kft. alapszolgáltatásáért díjat köteles fizetni (a továbbiakban: „Alapszolgáltatási díj”). Az Alapszolgáltatási díjat a Human Priority Kft. a http://ithon.info/szolgaltatasaink/ oldalon teszi közzé. Az Alapszolgáltatási díj megfizetése estén a felhasználó határozott 1 (egy) éves időtartamra jogosult igénybe venni a Szolgáltatást.

39. Az Alapszolgáltatási és Különszolgáltatási díjak számlázásának módja számlázás, amelyet Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával magára nézve kötelezőnek fogad el. Az elektronikus számla a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre kerül megküldésre. Felhasználó tudomásul veszi, hogy papír alapú számlázásra csupán különös méltánylást érdemlő esetben van lehetőség. Annak kérelmezését a Felhasználó a regisztrációt követő 2 (kettő) munkanapon köteles megtenni. Felhasználó elfogadja, hogy a papír alalpú számlázás engedélyezéséről a Szolgáltató egyedül jogosult dönteni.

40. Felhasználó az Alapszolgáltatási díjat a megrendelés visszaigazolására vonatkozó részére megküldött e-mail mellékletét képező számlán meghatározott fizetési határidőn belül köteles megfizetni. Human Priority Kft. a félreértések elkerülése végett felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Felek közötti szerződés a regisztrációval egyidejűleg, bármely további cselekmény nélkül létrejön, míg a Felhasználó fizetési kötelezettsége a Szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg keletkezik.

41. Human Priority Kft-t abban az esetben is megilleti az Alapszolgáltatási díj, ha a Felhasználó tévedésből, vagy mulasztásból nem tényleges és valós adatokat ad meg a regisztráció során az adminisztrációs felületen, rendszeren keresztül, vagy más módon.

42. Human Priority Kft. az egyéb, az Alapszolgáltatási díj részét nem képező szolgáltatásaiért Különszolgáltatási díjat számol fel, amelyről Human Priority Kft. a külön szolgáltatás megrendelésének visszaigazolásával egyidejűleg számlát állít ki, amelyet Felhasználó az elektronikus számlán meghatározott fizetési határidőn belül köteles megfizetni. A különszolgáltatásokat és azok díját a Human Priority Kft. a http://ithon.info/szolgaltatasaink/ oldalon teszi közzé. Human Priority Kft. a félreértések elkerülése végett felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a különszolgáltatás vonatkozásában Felek közötti szerződés a különszolgáltatás megrendelésével létrejön és ezzel együtt beáll a Felhasználó különszolgáltatásra vonatkozó fizetési kötelezettsége.

43. Felhasználó köteles a Human Priority Kft. részére a díjakat határidőben megfizetni.

44. Fizetési késedelem esetén a Human Priority Kft. a Ptk. szerint a gazdálkodó szervezetek közötti szerződésekre kikötött mértékű késedelmi kamatot számít fel. Amennyiben Felhasználó a számlát annak keltétől számított 30 napon belül 8 (nyolc) napos póthatáridő tűzését tartalmazó írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, Human Priority Kft. egyoldalú döntése alapján jogosult a 42. pontban foglaltak szerint eljárni vagy a Felhasználó regisztrációját visszautasítani.

45. Felhasználó tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme, vagy a fizetési kötelezettsége megtagadása esetén Human Priority Kft. jogosult követelését érvényesíteni, arra másnak megbízást adni. Human Priority Kft. jogosult fizetési meghagyás kibocsátását kérni. A Human Priority Kft. jogosult az igényérvényesítésével összefüggő költségeit a Felhasználóra terhelni. Ilyen költség lehet különösen, de nem kizárólagosan az eljárási, közzétételi, közjegyzői, ügyvédi díj.

46. Human Priority Kft. fenntartja a jogát arra, hogy a fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig megtagadja az ismételt regisztrációs igényét azon Felhasználóktól, akiknek tartozása áll fenn a Human Priority Kft-vel szemben. Human Priority Kft. választása szerint jogosult arra is, hogy az ilyen Felhasználó újraregisztrálását a fizetési kötelezettségek teljesítését is szabályozó külön megállapodás megkötéséhez kösse.

47. Human Priority Kft. jogosult a mind az Alapszolgáltatási díj, mind a Különszolgáltatási díjak megváltoztatására. Az Alapszolgáltatási díjak megváltozása a határozott időtartamú 1 (egy) éves Szolgáltatás lejáratát követően a következő határozott 1 (egy) éves időtartamra vonatkoznak. A Különszolgáltatási díjak megváltoztatását Human Priority Kft. a Platformon teszi közzé. Felhasználó megrendelést megelőzően köteles meggyőződni az egyes díjak aktuális összegéről, ugyanakkor Szolgáltató vállalja, hogy a jelen határozott időtartamú szerződés lejártát megelőző 30 napon belül a Felhasználót értesíti az egyes díjak összegéről. Megrendelést követően a Human Priority Kft. a díjakkal kapcsolatos reklamációt nem tudja figyelembe venni.

VII. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme

48. Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg köteles elfogadni a Human Priority Kft. http://ithon.info/adatvedelem/ helyen közzétett adatvédelmi szabályzatát.

49. Az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel, továbbá a Látogatók és/vagy Felhasználók számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a Felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF szerinti jogviszony révén tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot (például ide nem értve a Különszolgáltatások alapján harmadik személyekkel közölt adatokat és az ÁSZF 14. pontját). Az üzleti titkok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Az üzleti titokkal kapcsolatos, jelen ÁSZF-ben szabályozott rendelkezések hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeire is. Ez utóbbi rendelkezés értelmében tehát a felekkel munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket is kötik a titoktartási rendelkezések. E nevezett szabályok betartása és betartatása a felek saját érdekkörükben felmerülő kötelezettsége.

50. Nem minősül üzleti titoksértésnek a Human Priority Kft. azon cselekményei, amelyeket a Human Priority Kft. az ÁSZF és az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumok és szabályzatok alapján végez.

51. Human Priority Kft. a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Felhasználó által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja. Az életet, a testi épséget és az egészséget veszélyeztető károkozáson felül a Human Priority Kft. kizárja a felelősségét az illetéktelen személyek által eszközölt feltöltések, módosítások okozta károkért.

52. Felhasználó az ÁSZF szerinti tevékenysége, így különösen az adatfeltöltése során – és bármilyen az Adminisztrációs Felületen végezhető tevékenységei során – köteles a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni, különös tekintettel a személyiségi és szerzői jogok tiszteletben tartására, illetve a fogyasztóvédelmi előírásokra (szavatosságvállalások). A jelen pontban foglaltak Felhasználó általi megszegése esetén a Human Priority Kft. választása szerint jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni, a jogsértő tartalmat haladéktalanul eltávolítani a Felhasználó tájékoztatása mellett vagy a jogsértő tartalom eltávolításáig a Felhasználó aloldalának elérhetőségét korlátozni. A jelen pontban foglaltak ismételt megsértése esetén a Felhasználó regisztrációja ismételt törlésre kerül.

53. Human Priority Kft. jogosult a Felhasználó által az ÁSZF szerint a felek között létrejött jogviszonnyal, továbbá a szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak, fotóinak és információinak a tárolására, kezelésére, a szolgáltatásai működtetése érdekében való használatára (pld.: számlázás, kapcsolattartás, azonosítás) a Felhasználó megadott hozzájárulása alapján. Felhasználó a Human Priority Kft. hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és arra feljogosítja a Human Priority Kft.-t, tekintettel arra is, hogy az ÁSZF keretei között ezen cselekmények megtétele a szolgáltatás nyújtásához szükséges. Felhasználónak a regisztrációs oldalon megkért adatokat kell megadnia. A szerződés létrehozása és végrehajtása során a Human Priority Kft. a Felhasználó következő adatait kezeli: Felhasználó neve, típusa, kategóriája, címe, email cím, számlázási név, számlázási cím, számlázási email cím, adószám, EU adószám, bankszámlaszám, postázási cím, kapcsolattartó neve és telefonszáma, fax szám, név, a Felhasználó által feltöltött nyilvános adatok, számlázási információk; cég esetén: cégjegyzékszám; magánszemély esetén: név, , e-mailcím; egyéni vállalkozó esetén: név. Felhasználó a meghatározott adatokat a Platformon elérhető Adminisztrációs Felületen módosíthatja, minden egyéb adatkezeléssel kapcsolatos igényét a info@ithon.info email címen kezdeményezheti. A szerződés megszűnése esetén a Human Priority Kft. az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Felhasználó adatait az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Ezen adatok kezelésére a Human Priority Kft. a fentiek szerint jogosult. Human Priority Kft. adatkezelésére egyebekben a Human Priority Kft Adatkezelési Tájékoztatójában és Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak megfelelően irányadóak.

VIII. Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése

54. A Human Priority Kft. a Szolgáltatásra eredménykötelezettséget nem vállal, hiszen tevékenysége megbízási jellegű jogviszony keretében kerül kifejtésre. Human Priority Kft.-t nem terheli felelősség abban a tekintetben, hogy a Szolgáltatása segítségével létrejönnek-e konverziók (látogatások, megosztások, követések), vagy azok milyen számban jönnek létre. Az ilyen eredmény elmaradásával összefüggésben a Felhasználó semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Human Priority Kft-vel szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. Mindennek értelmében amennyiben a Felhasználó által feltöltött adattartalom és esetlegesen a Human Priority Kft. által nyújtott különszolgáltatások igénybevételét követően feltöltött adattartalom vonatkozásában nem érkezik, vagy Felhasználó megítélése szerint nem megfelelő számú konverzió történik, az nem esik a Human Priority Kft. terhére. Human Priority Kft. nem vállal felelősséget, illetve kötelezettséget a Felhasználó megjelenítéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben a Felhasználó hiányosan tölti fel, illetve adja meg az adatokat, információkat, vagy a megjelenítés az ÁSZF szabályaiba ütközik.

55. Human Priority Kft. nem felel a Látogatók, illetve az oldal használói által a Felhasználóknak, vagy más harmadik személynek okozott károkért.

56. Human Priority Kft. nem felel a Felhasználó és/vagy a Látogató, vagy más harmadik személynek a Felhasználóval szemben érvényesíteni kívánt igényéért. Felhasználó felelős az általa feltöltött adattartalom helyességéért és teljességéért, ténylegességéért, az adatok hiányosságáért, vagy fogyatékosságáért, továbbá a helyes adatoktól való utóbbi eltérésekért. A Felhasználó felelős továbbá a téves közléseiből eredő következményekért, illetve igényekért, ide értve a szolgáltatása szerződésszerű biztosítását is. Felhasználó felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik az is, ha az Adminisztrációs Felületen magadott, illetve megadni vállalt adatokhoz és/vagy paraméterekhez képest utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. Amennyiben a jelen pontban foglalt esetek ismétlődőek, úgy az azonnali felmondási jogot alapoz meg a Human Priority Kft. oldalán.

57. Felhasználó a Human Priority Kft. szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a Human Priority Kft. székhelyén, vagy az elektronikusan a Human Priority Kft. által megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti.

58. Szavatossági kikötések:

58.1. Human Priority Kft. szavatolja, hogy a rá vonatkozó jogszabályok szerint jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenység végzésére jogosult.

58.2. Felhasználó szavatolja és garantálja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság, illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és jogosítások birtokában, illetve a szükséges bejelentési kötelezettségek megtétele alapján végzi, az aloldalára feltöltött adatok nem ütköznek jogszabályba és/vagy bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeit és vállalásait az ÁSZF szerint teljesíti.

58.3. Felhasználó szavatol azért hogy az általa, vagy érdekében vagy megbízásából a Szolgáltató által közölt, illetve feltöltött adatok, információk, képek és azok bármely része a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik természetes- vagy jogi személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, megjelenése nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, illetve a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény általános és speciális reklámtilalmaiba. A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő Felhasználó által feltöltött adattartalomra is. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, a közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli felelősség. Felhasználó a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve kárért közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Felhasználó bármely kötelességszegésével és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Human Priority Kft-t kötelezik helytállásra és/vagy a Human Priority Kft-vel szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Human Priority Kft-vel szemben történik harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a Human Priority Kft. állt helyt, úgy a Felhasználónak a Human Priority Kft-vel szemben teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége keletkezik.

IX. A szerződés módosítása, megszűnése

59. Eltérő külön megállapodás hiányában az Felek közötti szerződés 1 (egy) éves határozott időtartamra jön létre.

60. Felek rögzítik, hogy a Szerződés a határozott időtartam lejártát követően automatikusan meghosszabbodik további 1 (egy) évvel és Human Priority Kft. jogosult az Alapszolgáltatási díj kiszámlázására a fordulónappal, kivéve abban az esetben amennyiben Felhasználó a Szerződésének lejártát megelőző harmincadik napig, írásban jelzi Human Priority Kft-nek, hogy nem kívánja az automatikus meghosszabbítást.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1 (egy) éves határozott időtartamra jön létre felek között. A határozott idejű szerződés az egy éves időtartam lejártának napján automatikusan meghosszabbodik további 1 (egy) évvel, így a szerződés ismét egy éves határozott időtartamra jön létre felek között. Az egy éves határozott idő lejártát megelőző 30 (harminc) napon belül Szolgáltató elektronikus úton e bekezdésben foglaltakról tájékoztatja a Felhasználó, aki jogosult a fordulónapig az automatikus meghosszabbodás ellen tiltakozni. Abban az esetben, ha a Felhasználó legkésőbb a fordulónapot megelőző napon tiltakozott a szerződés automatikus meghosszabbodása ellen, úgy a szerződés nem hosszabbodik meg felek között, és a szerződés a fordulónappal megszűnik. A Felhasználó az automatikus meghosszabbodással szembeni tiltakozását egyebekben a szerződés fennállása alatt bármikor megteheti. Tiltakozás hiányában a már említett automatikus szerződéshosszabbodás minden egyéb cselekmény nélkül végbemegy és köti a feleket.

61. Szerződés annak határozott időtartamára tekintettel a felek közös megegyezésével vagy rendkívüli felmondással, továbbá az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel elállással szüntethető meg a határozott időtartam lejártát megelőzően. A felmondási jog nem korlátozza a Human Priority Kft.-nek az ÁSZF-ben foglaltak szerint a megjelenítések felfüggesztésére vonatkozó jogosultságát. A Szerződés a határozott időtartamon belüli megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag ajánlott és tértivevényes postai küldeményként közölhetőek a másik féllel. Minden egyéb nyilatkozat vonatkozásában a Human Priority Kft. a Felhasználó joghatályos nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, ami a Felhasználó által megadott e-mail címről érkezik. Felhasználó az itt hivatkozottak szerint általa megtett nyilatkozatok joghatályosságát kifejezetten elismeri.

62. Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szavatosságvállalás vagy lényeges kötelezettség megsértése, és azonnali hatályú felmondást alapoz meg a lényeges kötelezettségszegés egyszeri megtörténte is.

63. A Szerződés bármely okból való megszűnését követően a felek haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni. Felek között a jelen ÁSZF szerint létrejött Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Felhasználó az Alap- és Különszolgáltatási díjak visszakövetelésére nem jogosult.

X. Vegyes rendelkezések

64. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Platform szolgáltatásait a Felhasználó a Felhasználási Feltételek szerint veheti igénybe. Human Priority Kft., a Felhasználók és/vagy a Látogatók az aloldalakat megismertethetik másokkal az ismert közösségi oldalakon – Facebook, Twitter, stb. – vagy elküldhetik e-mail formájában barátaiknak, ismerőseiknek. Írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket tehet a Felhasználóval kapcsolatban is.

65. Human Priority Kft. nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Látogatók illetőleg Felhasználók aloldalain megjelenő tartalmakat a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja.

66. Human Priority Kft. a Platform/Weboldalak, illetve a Platform/Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Human Priority Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató ugyanakkor ehelyütt kijelenti, hogy az általa tervezetten eszközölt fejlesztések, karbantartások várható dátumáról és időtartamáról, a megcélzott eredményekről előzetesen tájékoztatja felhasználókat. A tájékoztatás formája a Platformon/webhelyeken történő nyílt, minden felhasználónak szóló felhívás/tájékoztatás. Szolgáltató vállalja, hogy a tervezett karbantartások együttes időtartama nem haladja meg az évi 40 órát, illetőleg hogy azokról (előre tervezett karbantartások) legkésőbb 24 órával a karbantartást megelőzően a Felhasználókat rendszerüzenetben értesíti. Felhasználó e bekezdésben foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi.

67. Human Priority Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

68. Human Priority Kft. a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl.: sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).

69. Human Priority Kft. egyoldalú joga, hogy a Felhasználóval azonos tevékenységet folytató, illetve a Felhasználó szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásra vonatkozóan szerződjön a Felhasználón kívüli más személyekkel.

70. Felhasználóval fenntartja a jogot arra, hogy a Platform/Weboldalak bármely tartalmi elemét és/vagy a Platform/Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse.

71. Human Priority Kft. az ÁSZF szerinti Felhasználókkal köthet olyan külön megállapodást, amely alapján a Human Priority Kft. egyéb, a jelen ÁSZF-ben vagy kiegészítő dokumentumokban nem szabályozott szolgáltatás nyújtására vállal kötelezettséget a Felhasználók részére.

XI. Szerzői jogok

72. Human Priority Kft. internetes rendszerében megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Human Priority Kft. szellemi alkotásai vagy azok használatára kizárólagos jogosultsággal rendelkezik; kivételt képeznek ez alól a Weboldalon feltüntetett, a Human Priority Kft.-től eltérő személyek védjegyei, továbbá a Felhasználók által feltöltött tartalmak. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Human Priority Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után.

73. A Weboldalon a Felhasználó által, vagy érdekében feltöltött fotókat, videót, grafikát és egyéb anyagokat – eltérő megjelölés hiányában – a Human Priority Kft. a Felhasználó szellemi alkotásaként kezeli. Felhasználó a feltöltéssel szavatolja, hogy a tartalom feltöltésére és annak nyilvánosságra hozatalára jogosult, az harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, mely nyilatkozatának valótlansága esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Felhasználó jelen szavatosságvállalása kiterjed arra is, hogy az itt hivatkozottak szerint az általa feltöltött bármely tartalmat és megjelölést a Human Priority Kft. felhasználhatja, megjelenítheti, illetve megjeleníttetheti.

XII. Záró rendelkezések

74. Az ÁSZF-ben a Human Priority Kft. részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a Human Priority Kft. a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető joglemondásként.

75. Az ÁSZF-re és a Felek szerződésére a magyar jog az irányadó. A jogviták eldöntésére a magyar bíróságok illetékesek. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

76. Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Human Priority Kft. székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.

77. A jelen ÁSZF 2016.06.01.-től, illetve a további módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Human Priority Kft. a változás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően figyelemfelhívás és elektronikus kiértesítés mellett nyilvánosságra hozza a http://ithon.info/aszf/ weboldalon. Az ÁSZF szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása, fogalmak átnevezése, továbbá a mindehhez kapcsolódó rendelkezések kijavítása (ide értve a tartalmi részletezést is) nem minősül az ÁSZF módosításának. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Human Priority Kft. saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, illetve közzététele, továbbá azon módosított, illetve kiegészített ÁSZF közlése, illetve közzététele, amely esetekben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, illetve kiegészítést, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Felhasználó mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A jelen ÁSZF-nek a Felhasználóval való megismertetéséről a Human Priority Kft. oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a http://ithon.info/aszf/ weboldalon közzétételre kerül, illetve a Felhasználó számára a hozzáférés mindenkor biztosított. A módosítást követően – felmondás hiányában – a szolgáltatás újbóli igénybevétele a módosított ÁSZF elfogadásának minősül.

78. A Human Priority Kft. adatai:

Cégnév: Human Priority Korlátolt Felelősségű Társaság (Human Priority Kft.)

Székhely: 1118, Budapest, Rétköz utca 5.

Levelezési cím: 1118, Budapest, Rétköz utca 5.

Adószám: 23074651-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-370535

 

Frissítve: 2021.01.04.