Adatvédelmi nyilatkozat

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szabályzat célja és hatálya

1.1. A Szabályzat célja

1.1.1. Jelen Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Human Priority Kft. (a továbbiakban: „Human Priority”) kezelésében lévő személyes adatok tekintetében a legfontosabb adatvédelmi szabályokat tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos adatvédelmi követelményekre.

1.1.2. A Szabályzat célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) és a Human Priority működésére vonatkozó egyéb jogszabályok alapján meghatározza a Human Priority által kezelt személyes adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználásnak megakadályozása érdekében az adatvédelemi előírások és az adatbiztonsági követelmények érvényesüléséhez szükséges szabályokat.

1.1.3. A Szabályzat alkalmazási köre kiterjed a Human Priority minden adatkezelésére és a Human Priority megbízása alapján történő adatfeldolgozására, amely természetes személy személyes adataira vonatkozik, beleértve az adatkezelés minden elemét, függetlenül attól, hogy az elektronikusan vagy papír alapon történik.

1.2. A Szabályzat hatálya

1.2.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Human Priority valamennyi munkavállalójára, valamint a Human Priority-vel szerződéses vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban együttesen: „Foglalkoztatottak”).

1.2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Human Priority, illetve annak valamennyi szervezeti egysége által nyilvántartott valamennyi személyes adatra, a velük végzett adatkezelési és feldolgozási műveletek teljes körére, keletkezésük, felhasználásuk, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül.

2. A Szabályzat jogi háttere és kapcsolódó belső irányítási eszközök

2.1. A Szabályzat jogi alapját az alábbi jogszabályok képezik, valamint az alábbi belső irányítási eszközökkel alkotja az adatvédelemre, adatbiztonságra vonatkozóan a teljes szabályozást:

2.1.1. Magyarország Alaptörvénye,

2.1.2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,

2.1.3. Infotv.

3. Értelmező rendelkezések

3.1. A Szabályzat alkalmazásában:

3.1.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a Human Priority kezeli.

3.1.2. Adatfogalmak:

3.1.2.1. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat (különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret), valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

3.1.2.2. Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

3.1.2.3. Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

3.1.2.4. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat;

3.1.2.5. Közérdekből nyilvános adat: minden olyan, természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezelésében lévő vagy rá vonatkozó, a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

3.1.3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3.1.4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

3.1.5. Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja  jelen esetben a Human Priority.

3.1.6. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

3.1.7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Human Priority -vel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – a Human Priority által kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozást végez.

3.1.8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.1.9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.1.10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

3.1.11. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

3.1.12. Adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

3.1.13. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

3.1.14. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

3.1.15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.1.16. Adatbiztonság: az a dinamikusan változó állapot, amikor az adat – megjelenési formájától függetlenül – folyamatosan fejlődő technikai / informatikai védelmet élvez, azaz ilyen szempontú bizalmassága, rendelkezésre állása és sértetlensége biztosított.

3.1.17. Adatvédelem: a személyes adatok kezelésének korlátozását, az érintett személyek jogi védelmét, illetőleg információs önrendelkezésük, azaz személyes adataik védelméhez való joguk gyakorlását biztosító szabályok, eljárások, eszközök és módszerek összessége.

3.1.18. Adatvédelmi nyilvántartási szám: az adatvédelmi hatóság által – a Human Priority adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett adatkezelései vonatkozásában – megállapított nyilvántartási szám. A Human Priority az Infotv. 68. § (6) bekezdése értelmében a nyilvántartási számot az adatkezeléssel érintett személyes adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozatalánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie.

3.1.19. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

3.1.20. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

3.1.21. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

II. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE ÉS AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FŐBB SZABÁLYOK

1.1. A Human Priority Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 17-19. 3. em., Cg. 01-09-997210, a „Adatkezelő”) mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében, ezért kizárólag a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli, oly módon, célból és addig az időtartamig, amelyet a jelen adatkezelési szabályzatban előzetesen meghatározott, és amelyhez Ön a hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály írja elő. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és olyan technikai intézkedésekről gondoskodik, amelyek garantálják a személyes adatok biztonságát.

Jelen adatkezelési szabályzat az Ön tájékoztatásának minősül.

1.2. Adatkezelő személye és elérhetőségei; adatfeldolgozó

 • Human Priority Kft.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-997210
 • Adószám: 23074651-2-43
 • Levelezési cím (adatkezelés helye): 1123 Alkotás utca 17-19.
 • Telefonszám: +36 1 397 77 36
 • E-mail cím: info@ithon.info
 • Honlap: www.ithon.info
 • Adatkezelés nyilvántartási száma (munkaerő-kiválasztás, munkaerő-közvetítés, személyes tanácsadás, valamint adatbázisba történő jelentkezés): NAIH-89862/2015.

A munkaerő-kiválasztás, munkaerő-közvetítés, személyes tanácsadás, valamint adatbázisba történő jelentkezés során az Ön által megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelő munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik.

Az Adatkezelő az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozóként az Online Üzleti Intelligencia Kft-t (6720 Szeged, Kárász utca 9., Cg. 06-09-015852) veszi igénybe.

1.3. Adatkezelés célja

Az Adatkezelő több internetes felület igénybevételével (humanpriority.hu; ithon.info) munkaerő-kiválasztással, munkaerő-közvetítéssel, személyes tanácsadással, munkáltatók és képzési intézmények továbbá a munkaerő közötti kapcsolat megteremtésével, munkáltatók és képzési intézmények népszerűsítésével valamint ezekhez kapcsolódóan adatbázis kezeléssel foglalkozik és az Ön személyes adatai kezelésére ezen tevékenységek keretében, munkáltatók megismertetése, álláskeresés elősegítése céljából, ideértve a szükséges kiválasztási eljárásokat, teszteket és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is, kerül sor.

1.4. Adatkezelés jogalapja

1.4.1. Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett önkéntesen megadott hozzájárulása. Amennyiben Ön személyes adatot ad meg az Adatkezelő részére – függetlenül az adat közlésének módjától – azzal Ön elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot és hozzájárul az abban foglaltak-szerinti adatkezeléshez.

1.4.2. Az Adatkezelő Önt az adatkezelés fent ismertetett céljai bármelyikéből – különösen az álláskeresés elősegítése céljából – az Ön által megadott elérhetőségei bármelyikén jogosult megkeresni az adatkezelés időtartama alatt.

1.4.3. Amennyiben különleges adat is szerepel (pl. vallásos vagy más világnézeti meggyőződés, egészségi állapot) az Ön által megadott adatok között, azt csak az Ön írásbeli hozzájárulása esetén kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

1.4.4. Az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően az Ön személyes adatait az Adatkezelő az Ön további hozzájárulása nélkül, valamint hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, illetve az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ezen érdek érvényesítése arányban áll a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával. Az Ön adatai – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célra felhasználhatók, valamint statisztikai célú felhasználásra átadhatók az Ön hozzájárulása nélkül.

1.4.5. Az Adatkezelő az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja harmadik személyeknek a személyes adatait. Amennyiben a pályázata az Adatkezelő megítélése szerint megfelel az érintett harmadik személy (munkaadó) által támasztott kritériumoknak, akkor Foglalkoztatott megkeresi Önt és előzetes tájékoztatást adva külön kifejezett hozzájárulását kéri ahhoz, hogy az érintett harmadik személy (munkaadó) részére továbbításra kerüljenek a személyes adatai a kiválasztási eljárás céljára.

1.4.6. Amennyiben a jelen adatkezelési szabályzatban foglalt célokon kívüli adatkezelés  válik szükségessé az Ön személyes adatainak, ahhoz az Adatkezelő minden esetben előzetes tájékoztatást követően az Ön külön hozzájárulását fogja kérni.

1.5.  Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az Ön által megadott; Ön által nyilvánosságra hozott (pl. LinkedIn, Facebook); valamint amennyiben a vonatkozó adatok átadásához Ön hozzájárult, az Ön által harmadik személynek megadott alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Az Ön természetes személyazonosító adatai (név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, családi állapot, nem);
 • Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím);
 • Az Ön iskolai végzettségére, egyéb képesítéseire, nyelvtudására, érdeklődési körére vonatkozó adatok;
 • Az Ön korábbi munkaviszonyaival, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyaival kapcsolatos adatok, szakmai pályájára vonatkozó adatok;
 • Az Ön felkészültségére, alkalmasságára vonatkozó adatok, beleértve az elvégzett tesztek eredményét is;
 • Munkavégzéssel kapcsolatos adatok;
 • Hivatalos dokumentumok (pl. bizonyítványok, oklevelek) másolatában szereplő adatok;
 • Az adatbázisba történő jelentkezés során megadott egyéb személyes adatok;
 • Az Ön önéletrajzában, motivációs levelében vagy más módon megadott egyéb adatok.

1.6. Cookie-k (Sütik)

1.6.1. A www.humanpriority.hu és a www.ithon.info honlapok – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri az Adatkezelő. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen fejezetben foglaltakat.

1.6.2. A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok, amelyek a www.humanpriority.hu és www.ithon.info honlap használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

1.6.3. A www.humanpriority.hu és www.ithon.info honlapok kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) [is] használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A www.humanpriority.hu honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

 • Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatásai
 • Google Analytics szolgáltatása
 • Facebook szolgáltatása
 • LinkedIn szolgáltatása

1.6.4. A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a www.humanpriority.hu honlap egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

1.7. Adatkezelés időtartama

1.7.1.  Az Adatkezelő – jogszabályon alapuló kötelező adatkezelések kivételével, valamint a fenti 3. pont harmadik bekezdésében foglaltak figyelembevételével – törli a személyes adatokat, ha az adatok felvételét követő öt év eltelt. Ezen időtartamot az indokolja, hogy öt éven belül reális esélye van az Ön számára megfelelő munkakör felkutatására és ajánlására. Amennyiben az Adatkezelő megítélése szerint ezen öt éves időtartamon túl reális esélye van az Önt érintő munkaerő-kiválasztásnak, munkaerő-közvetítésnek, illetve személyes tanácsadásnak, akkor a törlést megelőzően megkeresi Önt és amennyiben Ön hozzájárulását adja a további adatkezeléshez, azt a hozzájárulásának megfelelően teszi meg az Adatkezelő.

1.7.2. Az Adatkezelő – kötelező adatkezelések kivételével – törli a személyes adatokat, amennyiben azok kezelésének célja megszűnt, különös tekintettel arra az esetre, amikor az Adatkezelő nem tud megfelelő munkakört ajánlani az Ön részére és ennek jövőbeli esélye is kizárható.

1.7.3. Kötelező adatkezelés esetén az Adatkezelő az adott jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

1.8. Adatkezelés biztonsága

1.8.1. Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, vagy véletlen megsemmisítés és sérülés, illetve az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok biztonságáról az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. Adattovábbítás esetén (amelyhez a fenti 3. pont szerint az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges) az Adatkezelő minden esetben megköveteli az adatot megszerző harmadik személytől, hogy az adatkezelés megfelelő biztonságát nyújtsa, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során meghatározott célból kezelje.

1.9. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

1.9.1. A személyes adatai pontos, hiteles és naprakész állapotának biztosítása érdekében az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően Ön az adatkezelés időtartama alatt bármikor, indokolás nélkül tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, kérheti a személyes adatai helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, az adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulását részben vagy egészben visszavonhatja. Bármely ilyen kérelmet az info@humanpriority.hu vagy az info@ithon.info e-mail címre, vagy a 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19. 3. em. levelezési címre kérünk megküldeni. Az igényeket az Adatkezelő az Infotv. rendelkezéseivel összhangban a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában fogja teljesíteni. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön az adott naptári évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Amennyiben már volt ilyen tájékoztatási kérelem, akkor az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

1.9.2. Az Ön kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásáról és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

1.9.3. A fentieken túl az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően – amennyiben a szükséges feltételek megvalósultak – jogosult tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, jogai megsértése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1530 Budapest, Pf. 5.; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat, illetve kártérítést követelhet.

 

III. HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. Az Adatkezelő a www.ithon.info honlapokon, illetve al-oldalain, mint azok kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője lehetőséget nyújt a felhasználók részére hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozásra biztosítva azt, hogy a felhasználók e-mailben tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő és regisztrált partnerei által nyújtott szolgáltatásokról, legfrissebb állásajánlatokról, toborzással, illetve munkáltatói márkaépítéssel kapcsolatos információkról, valamint az ezekhez kapcsolódó friss hírekről. A hírlevelek reklámüzeneteket tartalmazhatnak. Az adatkezelés a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás esetében kizárólag reklámcélból, a hírlevelek küldése céljából történik.

1.2. Az Adatkezelési szabályzat II. pontjában foglaltak, a hírlevél-szolgáltatás tekintetében is megfelelően alkalmazandók azzal, hogy hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás során az Ön által megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelő munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik, valamint az adatkezelés nyilvántartási száma (hírlevél küldés): NAIH-92474/2015.

1.3. A hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett önkéntesen megadott előzetes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása. A hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás a www.humanpriority.hu vagy a www.ithon.info honlapokon, illetve aloldalain elhelyezett „Feliratkozás Hírlevélre” űrlap kitöltésével valósul meg. Az űrlap kitöltése hozzájáruló nyilatkozatnak felel meg, amellyel a felhasználó adatot szolgáltat. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele, illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes és ingyenes. Az Adatkezelő az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja harmadik személyeknek a hírlevél-szolgáltatással kapcsolatban megadott személyes adatait.

1.4. Amennyiben a jelen Adatkezelési szabályzatban foglalt célokon kívüli kezelése válik szükségessé az Ön személyes adatainak, ahhoz az Adatkezelő minden esetben előzetes tájékoztatást követően az Ön külön hozzájárulását fogja kérni.

1.5. Hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás esetében a kezelt adatok köre kizárólag az Ön neve és e-mail címe a Grt-vel összhangban. Az Adatkezelő külön nyilvántartást vezet a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás körében megadott adatokról azzal, hogy a megadott adatok helyességét nem ellenőrzi.

1.6. Az Adatkezelő az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás során megadott adatait. Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozat, amely esetben az Adatkezelő az általa vezetett hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos külön nyilvántartásból haladéktalanul törli az Ön adatait. A visszavonó nyilatkozatot Ön megteheti az adott hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva, az info@humanpriority.hu vagy info@ithon.info e-mail címre küldött e-mail útján, vagy az Adatkezelő 1123 Budapest, Alkotás utca 17-19. 3. em. alatti címére küldött levél útján.

1.7. Az Adatkezelési szabályzat II. 1.8. és 1.9. pontjában foglaltak, azaz az adatkezelés biztonságával kapcsolatos rendelkezések, valamint az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei a hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában is megfelelően alkalmazandók a hírlevél-szolgáltatásról való leiratkozással kapcsolatos fenti rendelkezések figyelembevételével.